کاردرمانی *
کاردرمانی *
زمینه‌های کاری: آسیب های نخاعی، ضربات مغزی، توانبخشی تخصصی آسیب های ارتوپدی و درد، توانبخشی تخصصی اختلالات ذهنی و ....، تاخیر تکاملی (رشدی)
ارومیه، -
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger