کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (خیابان دماوند)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (خیابان دماوند)
زمینه‌های کاری: گروه درمانی، کم توانی ذهنی، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی، آفازی
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (خیابان دماوند)
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (خیابان دماوند)
زمینه‌های کاری: پارکینسون، مشاوره رفتاری و تحصیلی توسط روانشناسان متخصص، سکته مغزی، درمان لکنت، تعادلی
تهران، پیروزی
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger