کرج (چهار راه طالقانی)
کرج (چهار راه طالقانی)
دکتری روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: مداخله در بحران های خودکشی، درمان وسواس، روانکاوی، روانشناس بالینی، خانواده درمانگر
کرج، -
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger