کاردرمانی باران
کاردرمانی باران
زمینه‌های کاری: تاخیر گفتاری، گفتاردرمانی، بیش فعالی، نقص توجه و تمرکز، درمان بیماری های متابولیک
فردیس، فلکه پنجم
گفتاردرمانی و کاردرمانی ٰباران
گفتاردرمانی و کاردرمانی ٰباران
ٰٰارزیابی، تشخیص و توانبخشی اختلالات گفتار و زبان و بلع
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، لیگامانی، آفازی، بیش فعالی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
فردیس، فلکه پنجم
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید فردیس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید فردیس
زمینه‌های کاری: اتیسم، مشکلات دیکته و ریاضی، اختلالات یادگیری، اختلالات صوت، مشکلات تولید گفتار
فردیس، ورودی فردیس
گفتاردرمانی جهان
گفتاردرمانی جهان
ارزیابی و درمان اختلالات زبان، گفتار و بلع
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، کم شنوایی، اختلالات یادگیری، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، مشکلات تلفظ
فردیس، سه راه حافظیه
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger