کاردرمانی جوانه
کاردرمانی جوانه
کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی جسمی، اختلالات رفتاری
زمینه‌های کاری: ام اس، کم توانی ذهنی، ضربه مغزی، ادراک دیداری و شنیداری، ضایعات نخاعی
ارومیه، خیابان حسنی
کاردرمانی *
کاردرمانی *
زمینه‌های کاری: آسیب های نخاعی، ضربات مغزی، توانبخشی تخصصی آسیب های ارتوپدی و درد، توانبخشی تخصصی اختلالات ذهنی و ....، تاخیر تکاملی (رشدی)
ارومیه، -
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger